0
Usporedba
0
Favoriti
 • Prijavi se
 • Uvjeti korištenja

  Uvjeti korištenja

  Uvjeti korištenja

  Uvjeti korištenja web stranice www.adm.hr I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA Internetska stranica www.adm.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Acquisitum Magnum d.o.o. (dalje u tekstu: Acquisitum magnum). Acquisitum Magnum omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.adm.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem adm.hr-a i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.adm.hr (dalje u tekstu: adm.hr) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.adm.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem adm.hr-a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu adm.hr-a u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe adm.hr-a vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem adm.hr-a ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta. Acquisitum Magnum pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Acquisitum Magnum pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio adm.hr-a, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Acquisitum Magnum pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge adm.hr-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup adm.hr-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta. Acquisitum Magnum nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje adm.hr-a, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja adm.hr-a. Korištenjem sadržaja adm.hr-a korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja. II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na adm.hr-u, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver adm.hr-a zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver adm.hr-a, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Acquisitum magnuma. Usluge adm.hr-a zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) adm.hr webshop-a, Acquisitum Magnum pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi adm.hr webshop. Korištenje usluga adm.hr-a odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje adm.hr-a od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Acquisitum Magnum ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. III. KORIŠTENJE STRANICA I SADRŽAJA na www.adm.hr Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s adm.hr-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost. Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Acquisitum Magnumovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge. IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge adm.hr-a, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji. Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje adm.hr-a za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje). Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Acquisitum Magnum zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. IV.a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga adm.hr-a. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. IV.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA Ukoliko korisnik koristi adm.hr kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete. Ovi uvjeti su objavljeni 27. ožujka 2015. godine na www.adm.hr


  VSC Pro+ Internet Prodaja   Otvorite Internet Trgovinu
  Mathema d.o.o.